KOVÁCS LAURA

Kovacs Laura1990-ben született Nagybecskereken, jelenleg Szabadkán él. 2013–2015 között a szabadkai Jovan Mikić Általános Iskola könyvtárosa, a 2013/2014-es tanévben mentor az Oktatási együttműködés hátrányos helyzetű gyerekekért és felnőttekért c. IPA-programban, 2015 óta pedig az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületében szervezési feladatkörben dolgozik. Felsőfokon beszéli a szerb nyelvet, valamint középfokon az angolt és a németet. Diplomáját 2015-ben a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon szerezte tanító-mester szakon (átlag 10,00), majd 2015-től a Pécsi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kara „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola oktatástörténet szakos hallgatója. Kutatási témája: oktatásfejlesztés, azon belül is a vajdasági magyar közoktatásban résztvevő pedagógusok (tanítók) attitűdvizsgálata az innovációs tanulásszervezés szempontjából. Doktori tanulmányai alatt miniszteri ösztöndíjas.

Tudományterület: bölcsészettudomány, neveléstudományok

E-mail: kovacslaura90@gmail.com

A doktori értekezés témája:

Vajon a mai 21. századi gyerekeknek elég-e az, hogy csak a frontális munkát alkalmazzák a tanítók? Manapság a tanulóknak változásokra van szükségük, hiszen a társadalom és a világ is változik, így az oktatásnak is fejlődnie kell. A kutatás az oktatásfejlesztésre fókuszál. A disszertáció választ keres a közoktatásban történő változásokra a tanulásszervezés szempontjából, mely magába foglalja az alsó osztályos tanítók attitűdjét, felkészültségét az innovációs tanulásszervezés bevezetésére. A kutatással megtudhatnánk, vajon miért nem alkalmazzák az innovatív módokat a tanítás-tanulás folyamán, valamint, hogy mire lenne szükség, ahhoz, hogy az oktatás színvonalát növelhessük. Mint tudjuk, mindenki a maga módján, a számára legmegfelelőbb módon sajátítja el az új ismereteket. Ezért van szükség manapság arra, hogy a hagyományos tanulásszervezés mellett az innovatívak is bekerüljenek a mindennapi oktatásba. Az innováció a tanítási-tanulási folyamat bármely szakaszában megvalósulhat. Az innovatív gyakorlat a frontális osztálymunkával nem vagy csak nagyon nehezen egyeztethető össze. Az innovatív tanítási-tanulási folyamatra leginkább a kiscsoportos foglalkozások, a team- vagy egyéni munka a jellemző. A hangsúly a tanítás helyett a tanuláson van. A foglalkozások jellege inkább kísérletező-kutató, amely a gyermek kíváncsiságát fenntartja, a válaszok keresésének önálló elvégzésére hosszabb távon is motivál, projektjellegű.

Jelentősebb publikáció:

Kovács L. 2015: Az innovációs tanulásszervezési módok használata a vajdasági tanító körében. IV. nemzetközi tudományos módszertani konferencia. Rezümékötet. 52–53. o.

Kovács L. 2015: Az alsó osztályos tanítók attitűdvizsgálata az innovációs tanulásszervezés bevezetése szempontjából. XIX. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia. Rezümékötet. 37.o.

Kovács L.–Vatai É. 2015: A motiváltság jelenléte a közoktatásban dolgozó pedagógusok körében. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. [megjelenés alatt]

Kovács L. 2015: A bánáti általános iskolában dolgozó pedagógusok motiváltsága és felkészültsége az új 2015/2016 tanévben. Trećem međunarodnom interdisciplinarnom skupu mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka: KONTEKSTI. [megjelenés alatt]

Gondolataim a vajdasági magyar tudományos életről és tudományos utánpótlásról:

Úgy gondolom, szükség van a fejlesztésre, a fejlődésre, hogy lépést tudjunk tartani e rohanó világgal. Nekünk vajdasági kutatóknak össze kell fogni, segíteni kell egymást a munkában, hiszen csak közös erővel és egymás biztatásával tudunk egy értékes közösséget kialakítani. Manapság igen nehéz érvényesülni, de kitartással mindent el lehet érni.

Hozzászólások lezárva.