PÁSZTOR KRISZTINA

PasztorKrisztina1980-ban született Zentán, jelenleg Szabadkán él. 2007 óta a Probitas Egyesület elnöke, melynek keretein belül 2013 óta kutatásokat vezet a vajdasági magyar középiskolások tanulási sajátosságainak feltárása kapcsán. 2013 óta az Újvidéki Oktatóközpont Szabadkai Központjában dolgozik oktatásszervezőként és oktatóként. Diplomát 2006-ban szerzett a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola műszaki informatika szakán. Mesterdiplomáját 2014-ben szerezte az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara mérnöktanár szakán. 2015 óta PhD-hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája Tanulás-tanítás Programjában. Kutatási témája: tanulási motiváció és tanulási teljesítmény (témavezető: Dr. habil. Tóth Péter).  Főbb kutatási területek: tanári sikeresség, tanári kompetenciák, tanulók tanulással kapcsolatos kognitív és affektív tényezői, hatékony tanulás, tanulási énkép pedagógiai aspektusai. Doktori tanulmányai alatt miniszteri ösztöndíjas.

Tudományterület: bölcsészettudományok, neveléstudományok

E- mail: krisztina.pasz@gmail.com

A doktori értekezés témája:

A hatékony oktatást megvalósító országokra, így korunk oktatásfejlesztési törekvésire is jellemző a tanulók egyéni képességein és attitűdjein alapuló tanításra való hajlandóság. Így az oktatási-nevelési folyamat középpontjában ma már a tanuló áll. A tanár sikeressége ezért összefüggésbe hozható a tanulók eredményességével. Nahalka (1997) szerint az oktatásnak nem a tudás átadása, hanem a tudáskonstrukció elősegítése a célja. Így a tanár szerepe sem a tudásátadásra korlátozódik, hanem facilitátori feladatokkal bővül. Mivel a tanulók, tanulással kapcsolatos nézetei, szokásai jelentősen befolyásolják iskolai eredményességüket, elengedhetetlenné válik, hogy a tanár megismerje azokat. A motiváció és a tanulási teljesítmény szociokulturális megközelítése szerint a társas interakcióknak, illetve a kulturálisan megalapozott tudásnak kiemelkedő jelentősége van a tanulási motívumok fejlődésében. Az eltérő szociális, kulturális közeg eredményeként jellegzetes különbségek alakulhatnak ki a tanulók motívumrendszerei között. Nem elhanyagolandó továbbá az a tény sem, hogy a vajdasági magyar tanulók szociokulturális helyzete befolyásolja a bennük kialakult tanulási énképet, amely kihat a tanulási teljesítményre. Az a tény, hogy az egyén hiszi azt, hogy amit csinál, jól csinálja és bízik önmagában, sokkal több sikerélmény megélésére ad lehetőséget. Ez erősíti saját képességeiről és alapjában véve önmagáról kialakított képét. Az ilyen jellegű, önmagával kapcsolatos viselkedéseit és meggyőződéseit az énkép foglalja magába. A tanulók vonatkozásában is erre vezethető vissza annak megítélése, hogy egyes tanulási tevékenységekbe mennyi energiát fektetnek és a befektetett energia eredményét hogyan ítélik meg. Doktori értekezésemben nagy hangsúlyt kívánok fektetni a tanulók tanulással kapcsolatos énképének, motívumrendszereinek és szokásainak feltárására, valamint az ezek között fellelhető kapcsolatok meghatározására.

Jelentősebb publikációk:

Pásztor, K.  2014: A vajdasági magyar középiskolások tanulási eredményességére ható affektív tényezők. – Tanulmányok 1. sz. 133–144. o. (http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2014/0354-9690)

Pásztor, K.  2014: A vajdasági magyar tanulók egyéni tanulási sajátosságai.  In: Ősz Rita (szerk.): Empirikus kutatások a szakképzésben és a felsőoktatás-pedagógiában. Debrecen. DSGI Kft.

Pásztor, K. 2014: A vajdasági magyar középiskolások motivációs struktúrái. In: Pásztor Krisztina (szerk.): Vajdasági magyar középiskolások tanulási sajátosságai. Grafoprodukt Kft., Szabadka

Pásztor, K. 2015: A tanulás egyéni indikátorainak vizsgálata a vajdaságban. In: Holik Ildikó (szerk.): Empirikus kutatások a vajdasági szakképzésben. Debrecen. DSGI Kft.

Pásztor, K. 2015: Apró mozzanatok a vajdasági magyar középiskolások tanulmányi énképének alakulásában. In: Tóth Péter–Maior Enikő–Pogátsnik Mónika (szerk.): Tanári és tanulói kompetenciák az empirikus kutatások fókuszában. V. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia, Nagyvárad, 2015. június 11. (http://tmpk.uni-obuda.hu/letoltes/Trefort_konferencia_kotet_2015.pdf)

Gondolataim a vajdasági magyar tudományos életről és tudományos utánpótlásról:

Véleményem szerint jelenünkben mindazok, akik a tudománnyal, tudományos kutatásokkal foglalkoznak, keresik a helyüket. Iránymutatást várnak a tapasztaltabb generációktól, ugyanakkor él bennük a vágy, hogy a megszokott eljárásokon változtassanak. Ez is akadályozhatja a generációk közötti kétirányú és hatékony kommunikációt. Azt a fajta kíváncsiságot, világnézetet és tettrekészséget, amelyet a fiatal generáció képvisel, ki kellene használni. Munkájukat nem csak támogatni kell, hanem eredményeiket felhasználva, lehetőséget biztosítani számukra, hogy beépüljenek a tudományos vérkeringésbe.

 

Hozzászólások lezárva.