VELISEK-BRASKÓ OTTILIA, Ph.D.

velisek1975-ben született Újvidéken. Jelenleg Újvidéken él családjával, és ott dolgozik az Óvóképző Főiskolán asszisztensként pedagógiai tantárgyakon. Több mint nyolc évet (1995-2004) dolgozott mint nővér-óvónő az Újvidéki Óvoda Intézmény bölcsődéjében. Okleveles pedagógus diplomáját (2003) az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Pedagógia Tanszékén szerezte, majd mesterfokozatát is (2008). Nyolc évet dolgozott mint iskolapedagógus az Újvidéki Sonja Marinković Általános Iskolában (2004-2011). A GENIUS konferenciák szakzsűritagja volt 2005-ben és 2007-ben. Doktori képzését az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta 2009-től a Tanításmódszertan Program hallgatójaként. Doktori fokozatát 2014-ben szerezte meg. Kutatási témája az inkluzív oktatás és a tanári kompetenciák (témavezető: Dr. Olivera Gajić). A Balassi Intézet ösztöndíjasa 2009-ben és 2011-ben. Az Inkluzív oktatás hálózatnak csapattagja 2007-től, majd A mi iskolánk növekszik és Az esélyt nyújtó iskola című inklúziós projektumok csapattagja 2007-ben és 2008-ban. A különös gyerekek édesanyáinak támogatása és erősítése c. projektum vezetője 2013-ban az Újvidéki Autizmus Társaság keretén belül.

Tudományterülete: bölcsészettudományok, neveléstudományok
E-mail: otilia.velisek@gmail.com

A doktori értekezés témája:
Az inkluzív oktatás csak néhány évvel ezelőtt lett aktuális Szerbiában és így Vajdaságban is. A fejődési nehézségekkel küzdő gyerekeknek is lehetővé vált a belépés a többségi általános iskolákba. Az új oktatási paradigma számos dilemmát vetett fel a tanügyesek körében, de a szülők és szakemberek között egyaránt. Gyakran folytak viták az inkluzív oktatásról, a befogadó iskolák előnyeiről és hátrányairól, a tanítás módszertanáról.
A 2009-ben meghozott új, Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény nemzeti prioritásként emelte ki a minőségi oktatást, amely minden gyermek számára a sikeres oktatást jelenti. Ez megköveteli az iskolák szakmai, módszertani, szemléletbeli megújulását, és azt, hogy az oktatási rendszer nyitott legyen minden gyermek számára. Az inkluzív befogadó oktatásnak a feladata a sajátos nevelési igényű gyerekek együtt nevelése a többi társukkal az iskolai oktatás keretén belül. Minden gyermek képes a tanulásra, azonban más módon és ütemben valósítja meg a tanulást. A hagyományos oktatás és a régi iskolafelfogás nem elég rugalmas ahhoz, hogy elfogadja az inkluzív oktatás elveit. Az új iskolaparadigma támogatja az interaktív oktatást, amely differenciált oktatást, individualizációt, változatos foglalkoztatási formákat, módszereket és tanulási technikákat foglal magába. Egy ilyen iskolának nem nehéz végrehajtani a befogadó oktatást és alkalmazni az inklúzió elveit. A fogyatékossággal élő gyermekek sajátos nevelési és oktatási igényeinek is eleget tudnak tenni.
A tanárok új szerepet kaptak, ezért szükséges a tanári kart előkészíteni és megerősíteni ahhoz, hogy képesek legyenek minőségi oktatást biztosítani minden gyerek számára. A disszertáció témája a tanári kompetenciák fejlesztése az inkluzív oktatás területén. Két részből áll; az első rész a téma elméleti alapjait foglalja magában, a második rész pedig a kutatás eredményeit mutatja be. A dolgozat elméleti része az inklúzió és a befogadó oktatás filozófiai, szociológiai, pszichológiai és pedagógiai elméletek alapjaira építi e pedagógiai folyamat megértését és alkalmazását. A dolgozat második része a kutatás folyamatát, eredményeit, tolmácsolását öleli fel. A kutatás a tanárképzési programokat analizálja, és felméri, milyen mértékben készítik fel a tanárokat az inklúziós gyakorlatra. A dolgozatban bemutatott elméletek és a kutatás eredmények alapján kiemelkedtek a specifikus tanári kompetenciák, melyek szükségesek a befogadó oktatás alkalmazáshoz. Külön kidolgozott program van a dolgozatban, amely összhangban van az inkluzív oktatáshoz szükséges tanári kompetenciákkal.

Jelentősebb publikációk:
Velišek-Braško O. 2012: Osnovna shvatanja o programu Montesori i njegova primena u inkluzivnom obrazovanju. – Vaspitanje i obrazovanje. 1. sz.

Velišek-Braško O. 2012: Prihvatljiva terminologija za inkluzivno obrazovanje. – Institucionalni rad sa mladima. Časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse. sz. n.

Velišek-Braško O.–Lazić S. 2012: Pitanja motivacije vaspitača za profesionalni razvoj na području inkluzivnog obrazovanja. – Zbornik radova. Vaspitač u 21. veku. VIII Simpozijum sa međunarodnim učešćem.
Aleksinac. Visoka škola za vaspitače strukovnih studija Aleksinac.

Velišek-Braško O. 2013: Predrasude o deci sa razvojnim smetnjama I invaliditetom u popularnim pričama za decu. – Detinjstvo. 1. sz.

Velišek-Braško O. 2013: Partnerstvo roditelja i vaspitno-obrazovnih ustanova u inkluzivnom obrazovanju. – Inovacije. 2. sz.

Gondolataim a vajdasági magyar tudományos életről és tudományos utánpótlásról:
Az elkezdett programokat nagyon fontos folytatni, támogatni és fejleszteni. Még több fiatal értelmiségit és kutatót szükséges felkarolni a képzésük és tanulmányaik folyamán, mellyel kifejlesztik személyes és szakmai kompetenciáikat, melyekkel bizonyíthatnak a munka és a magánélet területén.

Hozzászólások lezárva.