CZÉKUS ÁBEL

czékusSzabadkán született 1986-ban, okleveles közgazdász. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Svetozar Marković Gimnáziumban végezte. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara nemzetközi kapcsolatok alapszakán tanult. Mesterdiplomát 2011-ben szerzett a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakán. 2008-ban a Norvég Alap ösztöndíjasaként egy szemesztert a Trømsoi Egyetemen (Norvégia) tanult, 2010–2011-ben az Udinei Tudományegyetemen (Olaszország) Erasmus-ösztöndíjas. 2013-ban a Ljubljanai Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán CEEPUS-ösztöndíjas. 2014 márciusától Buenos Airesben (Argentína) végzett szakmai gyakorlatot. A XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2011) második helyezést ért el. Angolul, németül, olaszul, spanyolul, szerbül és horvátul beszél. A Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskolájában 2011 szeptemberében kezdte meg doktori tanulmányait, 2014 augusztusában abszolutóriumot szerzett. Doktori kutatási témája az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok antitröszt szabályozásának komparatív vizsgálata (témavezető: Prof. Dr. Voszka Éva). További kutatási területek: európai gazdasági integráció és közös piac, világgazdasági folyamatok.

Tudományterület: társadalomtudományok, közgazdaságtudományok
E-mail: czekus.abel@eco.u-szeged.hu

A doktori értekezés témája:
A 2000-es évektől jelentős átalakulás figyelhető meg a nemzetközi gazdaságban. Míg a korábban a világgazdaságban és -kereskedelemben központi helyet elfoglaló Európai Unió és Amerikai Egyesült Államok szerepe továbbra is rendkívül hangsúlyos, a nemzetközi konstellációban betöltött helyük megváltozott. Az EU és az USA közötti stratégiai együttműködés és versengés minden eddiginél hangsúlyosabbá vált, és a két gazdasági óriás kapcsolata alapjaiban határozza meg a világgazdaság teljesítményét és fejlődési irányát, valamint a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitását.
Doktori kutatási témám apropóját a napjainkban alapvető változásokon átmenő transzatlanti kapcsolatok adták, illetve azok a piacszabályozási folyamatok, amelyek az EU és az USA gazdálkodási környezetét alakítják és befolyásolják; a doktori disszertációmban a két gazdasági egység antitröszt szabályozását állítom párhuzamba. Az észak-atlanti együttműködés egyrészt válasz a Távol-Kelet gazdasági csodájára, másrészt pedig tökéletesen beleillik abba az immár hat évtizedes trendbe, amely eredetileg az európai gazdaságok integrációjában öltött testet, de ma már – földrajzilag is – túlmutat ezen. A nyugati gazdaságok teljesítményét, ezen országok társadalmi viszonyait egyre inkább meghatározó high-tech iparágak, az energiagazdálkodás vagy a környezetvédelem új perspektívákat nyitnak a térségben tevékenykedő vállalkozások számára.
A fokozódó transzatlanti gazdasági kapcsolatok és a sokszor megegyező gazdasági és politikai érdekek miatt is szükségesnek tűnik az érintett piacok működésének bizonyos szintű harmonizálása. Ezen az úton kézzelfogható közelségbe került a két entitás között létrejövő szabadkereskedelmi megállapodás aláírása, amely minden bizonnyal új távlatokat fog nyitni az egyébként is tradicionális észak-atlanti gazdasági együttműködésben.

Jelentősebb publikációk:
Czékus Á. 2013: A K+F és technológia transzfer megállapodások helye az EU versenyszabályozásában: megengedhető versenytorzítás a gazdasági növekedés szolgálatában. In: Inzelt A.–Bajmócy Z. (szerk.): Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények. Szeged. JATEPress. 263–277. o.

Czékus Á. 2013: R+D and Technology Transfer Agreements in EU Competition Policy: Allowed Competition Distortion in Service of Economic Growth. In: Demir E. (szerk.): 9th Eurasia Business and Economics Society. Róma. Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza”. 11–26. o. [Konferencia CD]

Czékus Á. 2014: Az Amerikai Egyesült Államok trösztellenes szabályozása – a Sherman Act-től a Celler-Kefauver Act-ig. – Vezetéstudomány. 45. évf. 5. sz. 64–73. o.

Czékus Á. 2014: Az államcsődtől a késleltetett korrekcióig, argentin pénzügy-politikai tapasztalatok. – Pénzügyi Szemle. 59. évf. 2. sz. 259–274. o.

Czékus Á. 2014: Motivations of the Common European Competition Policy and Lessons for the Western Balkans. – European Perspectives. [megjelenés alatt]

Gondolataim a vajdasági magyar tudományos életről és tudományos utánpótlásról:
A vajdasági magyar tudományos életben két város tölt be rendkívül hangsúlyos szerepet: Szabadka és Újvidék. A két várost a vajdasági (magyar) tudományosság is összekapcsolja, így ezt – véleményem szerint – a jövőben is az Újvidéki Egyetem keretein belül kell gondozni. Az esetenként külföldön tudományos fokozatot szerzett vagy nemzetközi tapasztalatokkal felvértezett utánpótlás számára azonban csak akkor fog a vajdasági tudományos élet perspektívát jelenteni, amennyiben abban egyedül a tudás és a rátermettség jelenti az előrelépési lehetőséget, és a megfelelő működési feltételek biztosítottak lesznek. Alapvető fontosságúnak tartom továbbá azt, hogy a fiatal oktatók és kutatók idegen nyelveket beszéljenek, hiszen elengedhetetlen a nemzetközi tudományos életbe történő minél aktívabb bekapcsolódás.

Hozzászólások lezárva.